Klachten procedure 2PEOPLE@WORK

2people@work streeft ernaar haar dienstverlening professioneel en zorgvuldig uit te voeren. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud van de dienstverlening, maar ook over bereikbaarheid, doorlooptijd, communicatie en informatievoorziening. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.
​​
2people@work behandelt klachten als waardevolle feedback om de dienstverlening verder te verbeterer. Iedere uiting van onvrede inzake onze dienstverlening, welke niet na een enkele toelichting of onmiddelijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht. Onze klachtenprocedure helpt om u te verzekeren van een goede klachtenafhandeling.

Indienen klacht
U kunt uw klacht indienen via info@2peopelatwork.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Wanneer een klacht namens een werkgever of een werknemer wordt ingediens, ontvangen wij graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

Behandelen klacht
Uw klacht wordt in behandeling genomen en onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Als de verantwoordelijke functionaris vragen of onduidelijkheden heeft, neemt hij/zij contact met u op.

Terugkoppeling klacht
Op basis van de verzamelde infromatie wordt een uitspraak gedaan. U ontvangt binnen één maand na ontvangts van de klacht een schriftelijk antwoord van de verantwoordelijke functionaris. Hierin zijn tevens de voorgestelde oplossing(en) of de te nemen maatregel (en) vermeld.

Oneens met de uitspraak/terugkoppeling
Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak/terugkoppeling, kunt u binnen één maand na de uitspraak schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van 2people@work. U wordt uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten. Binnen één maand hierna ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Uitzonderingen
Drie situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure
  • onvrede over een advies van de bedrijfsarts en/of een andere door de bedrijfsarts ingeschakelde deskundige. Hiervoor kunt u een deskunidgenoordeel bij het UWV aanvragen. De klacht is dan niet ontvankelijk.
  • Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van 2people@work meent te hebben opgelopen. U kunt in dat geval een aansprakelijkstelling sturen naar de directie van 2people@work.
  • Vragen of opmerkingen over een factuur. Deze kunt u per mail indienen bij facturen@2peopleatwork.nl